Your browser does not support JavaScript!
کمبود نیتروژن
کمبود نیتروژن

   ذرت سورگوم ودانه ریزها 

علایم کمبود نیتروژن در بوته های جوان ذرت شامل کوتاه شدن، کاهش رشد و سبز متمایل به زرد برگ هاست. در صورت کمبود نیتروژن در اواخر دوره رشد ذرت به سبب انتقال نیتروژن از بافت های مسن با بافت های جوانتر برگ های مسن دچار زردی می شود. زردی بافت های گیاه ناشی از توسعه رنگدانه های زرد(نظیر کاروتین ها و زانتوفیل¬ها) در برگ ها و تخریب رنگدانه سبز رنگ کلروفیل است. ابتدا نوک برگ های پایینی زرد شده در صورت تداوم کمبود نیتروژن زردی به شکل هفت در امتداد بین رگبرگ ها گسترش می  یابد. در این شرایط حاشیه برگ ها سبز باقی می-ماند. الگوی توسعه علایم به شدت کمبود بستگی دارد. چند روز پس از زرد شدن بافت برگ برگ ها از بین رفته و میریزد. مردن برگهای پایینی را معمولا آتش گرفتگی می¬گویند.که ممکن است در شرایط مرطوب یا خشک ایجاد شود. اگر چه تا کنون کمبود نیتروژن را به عنوان مهمترین عامل آتش گرفتگی می دانند، اما سایر شرایط نظیر هوای بسیار خشک یا بسیار گرم نیز سبب مرگ بافت برگ می شود.
بعد از مرگ برگ ها تشخیص علت مرگ مشکل است. یک تفاوت مهم بین آتش گرفتگی ناشی از کمبود نیتروژن یا سایر عوامل این است که در صورت کمبود نیتروژن برگهای پایینی دچار این عارضه می شود.
در مراحل اولیه ظاهر شدن علایم آتش گرفتگی، تشخیص بین اثرات ناشی از هوای خشک یا کمبود نیتروژن به راحتی ممکن است. اگر مقدار نیتروژن کافی در خاک وجود نداشته باشد، شرایط خشکی  هوا کمبود نیتروژن را تشدید می کند. خشکی به دو طریق بر جذب نیترات اثر دارد. اول اینکه خشکی سبب انتقال نیترات از لایه های زیرین به سطح خاک و خارج کردن آن از دسترس ریشه می شود. دوم اینکه با خشک شدن خاک سطحی، محدوده جذب عناصر غذایی در خاک کم می¬شود.
علایم کمبود نیتروژن در سورگوم شبیه ذرت است در بوته های جوان دانه ریز ها، کمبود نیتروژن باعث کاهش رشد و زرد شدن برگها می شود. با افزایش سن گیاه تشخیص علایم ظاهری کمبود از نشانه های مربوط به بیماری یا سایر نارسایی ها مشکل تر می شود.  

بقولات(علوفه ای و دانه ای)

گیاهان فقیر از نیتروژن دچار رنگ پریدگی شده، رنگ آنها سبز کم رنگ یا سبز متمایل به زرد می شود. در شرایط کمبود شدید ممکن است سطح برگ به طور کامل زرد شود.کمبود ابتدا در برگ های پایه ای گیاه ایجاد شده به سرعت به شاخسار گسترش می یابد. برگ های دچار کمبود نیتروژن تا چند روز رنگ پریده باقی می¬ماند و همین امر سبب کاهش رشد گیاه می شود. اگر مدت کمبود طولانی نباشد می توان رنگ سبز را با کود دهی نیتروژن برگرداند. معمولا در شرایط کمبود نیتروزن برگ های پایینی گیاه ریزش می¬کند.
برای تشخیص کمبود نیتروزن در بقولات می توان تعدادی از بوته ها را ازخاک جدا کرده وضعیت گره سازی ریشه های آنها را مشاهده و بررسی کرد.

مصرف تولیدات گیاه پالایی :

   یکی از موانع اجرای تجاری گیاه پالایی، چگونگی مصرف گیاهان آلوده است. پس از برداشت، آلودگی خاک توسط گیاه کاهش یافته، اما مقدار زیادی بیومس خطرناک تولید شده است. بررسی¬ها نشان می¬دهد تولید کمپوست و متراکم کردن، دو روشی است که برای مدیریت بیومس گیاهان آلوده توسط بسیاری از محققان پیشنهاد شد، اما بهترین روش برای مصرف بیومس¬های تولید شده توسط گیاه پالایی، تغییر و تبدیلات ترموشیمیایی است که در این روش بیومس به عنوان یک منبع انرژی مصرف تجاری دارد. این بیومس شامل کربن، هیدروژن و اکسیژن است که با عنوان هیدروکربن¬های اکسیژنه شناخته می¬شود.
جزء اصلی هر بیومس لیگنین، همی سلولز، مواد معدنی و خاکستر است که دارای مقادیر بالایی رطوبت، مواد آلی فرار و جرم مخصوص ظاهری هستند، اما ارزش گرمایی پایینی دارند. درصد این اجزا از گونه¬ای به گونه دیگر متفاوت است که مدیریت این حجم از مواد زائد بسیار مشکل بوده و نیاز به کاهش حجم دارد.

  گراس های علوفه ای

اثر کمبود نیتروزن در گراس های علوفه ای همانند ذرت است. با توجه به پویا بودن نیتروژن در گیاه در شرایط کمبود برگ های مسن نیتروژن خود را در اختیار برگ¬های جوان قرار داده در نتیجه علایم کمبود در برگ¬های جوان ظاهر می شود. علایم مشخص برگی شامل رنگ پریدگی و سبز متمایل به زرد برگ¬ها و به دنبال آن آتش گرفتگی نوک برگهاست.

سیب زمینی:

 کمبود نیتروژن در سیب زمینی شبیه سایر گیاهان زراعی است. بسته به شدت کمبود، رشد کل گیاه کاهش یافته موجب کاهش عملکرد شده،کیفیت غده ها کاهش می یابد. زردی عمومی و خشکیدگی یا آتش گرفتگی برگ های پایینی از علایم کمبود نیتروژن است. در مراحل پیشرفته¬تر رنگ قرمز تا ارغوانی در برگ های پایینی توسعه می یابد.

درختان میوه و میوه هسته دارها:

کمبود نیتروزن سبب کاهش رشد رویشی و رنگ پریدگی برگ  می شود. علایم کمبود تا حدودی در کل گیاه یکنواخت است و رنگ سطح برگ نیز یکسان است. شدت رنگ پریدگی برگ¬ها در طول فصل گسترش یافته، سبب تغیر رنگ و زردی زودرس پاییزه می شود. بنابراین اواخر فصل رشد زمان مناسبی برای تشخیص کمبود نیتروژن است. در شرایط کمبود نیتروژن، میوه¬ها کوچکتر بوده، زودتر از موعد کامل می شود.

میوه ریزها و انگورها:

در شرایط کمبود نیتروژن برگ های جدید سبز متمایل به زرد یا سبز روشن بوده، در حاشیه سایر برگ¬ها رنگ  قرمز  پدیدار می¬شود. در این شرایط قدرت گیاه کم می شود.در شرایط تشدید تنش برگ¬ها به طور کامل زرد شده و برگ های مسن¬تر نیز قرمز می¬شود.

مرکبات:

اولین علامت کمبود نیتروژن، تغییر رنگ برگ¬ها به سبز روشن تا سبز متمایل به زرد است.کمبود نیتروژن در طی فصل رشد سبب می¬شود تا برگها کوچک تر از اندازه معمول لاغر، شکننده و رنگ پریده شود. در این درختان ریزش برگ¬های مسن شدید بوده، برگ های این درختان غیر متراکم است.
خشکیدگی سر شاخه¬ها تشدید شده و درختان به شکل جارویی در می¬آیند. درختانی که دچار کمبود شدید هستند محصول و میوه کافی و اقتصادی تولید نمی¬کنند.
برای گل¬دهی و بسته شدن میوه ها مقدار کافی نیتروژن مورد نیاز است. اما بعد از بسته شدن میوه¬ها یک کمبود موقت و بینایی نیتروژن ممکن است موجب بهبود کیفیت میوه شود.

گیاهان قندی:

کمبود نیتروژن در چغندر،  هم در زمان رسیدگی و هم در ابتدای فصل رشد اتفاق می افتد. کمبود نیتروژن در چغندر ابتدا به صورت رنگ سبز روشن برگ¬ها ناشی از تخریب کلروفیل و رنگ پریدگی ظاهر می شود. در صورت تشدید کمبود، برگ¬ها زرد شده برگ های خارجی شروع به ریزش می کند. با کاهش نیتروژن سطح فتوسنتز کننده کم می شود. با این وجود مقدار قند ریشه ممکن است به سبب کاهش رشد همچنان در سطح بالایی  قرار د اشته باشد.
علایم برگی کمبود نیتروژن با برخی از ناهنجاری های دیگر نظیر زردی های ویروسی اشتباه می-شود. در این بیماری یک زرد عمومی پدید می آید و ظاهر مزرعه شبیه وضعیت کمبود نیتروژن خواهد بود. زردی برگها به شکل لکه ای است. در حالی که در کمبود نیتروژن زردی برگها یکنواخت است. معمولا میتوان کمبود نیتروژن را با اندازه گیری غلظت نیترات در دمبرگ ها تشخیص داد.

سبزی ها:

اولین علامت کمبود نیتروژن در بیشتر سبزی ها مشابه است. در این گیاهان نظیر گوجه فرنگی، رشد ریشه و شاخسار کاهش می یابد. شاخسار کوتاه و لا غر شده رشد آنها عمودی و راست می¬شود.
علایم اولیه کمبود نیتروژن در خیار و خربزه شامل کاهش رشد برگ و روشن شدن رنگ برگ هاست. رنگ سبز طبیعی برگ¬ها به صورت سبز روشن تا زرد در می¬آید. در شرایط تنش شدید، ساختمان کلروفیل برگها متلاشی می¬شود. ساقه ها لاغر، باریکف سخت و فیبری می شود. میوه بوته-های فقیر از نیتروژن به ویژه در انتهای گلگاه، رنگ روشنی دارد و اندازه خربزه و خیار کوچک می شود. کمبود نیتروژن در خاک یکی از اصلی¬ترین دلایل کاهش عملکرد در بوته¬های خیار و صیفی-جات است.
در تربچه علایم کمبود نیتروژن بلافاصله پس از جوانه زدن مشاهده می شود. بنا بر این لازم است نیتروژن در نزدیکی بذر(اما نه خیلی نزدیک) قرار داده شود. شروع رشد در بوته های فقیر از نیتروژن کند است. برگ گیاهان فقیر از نیتروژن کوتاه، کوچک و سبز روشن است. در شرایط شدیدتر کمبود، نوک برگ¬ها زرد شده و این زردی کل برگ ها را در بر می¬گیرد و در نهایت کل گیاه کوچک می شود. در سبزیجات معمولا کمبود نیتروژن اوایل بهار یعنی در فصلی که بارندگی های سنگین و متناوب وجود دارد مشاهده می شود. البته در زمان بلوغ بوته ها نیز یعنی هنگامی که دمای پایین شب سبب انباشت بیشتر کربوهیدرات¬ها می شود کمبود نیتروژن مشاهده می شود.
در طی دوره های خشکسالی یا فصول خشک نمک¬های نیتروژن در اثر تبخیر در سطح خاک و بالای منطقه جذب ریشه انباشته می شوند. در این شرایط نیز کمبود نیتروژن محتمل است.
بارندگی یا آبیاری سنگین در این شرایط، معمولا نیتروژن قرار گرفته در لایه سطحی را به منطقه فعالیت ریشه¬ها هدایت می¬کند.
آخـریـن مـقـالات
 1. نقش pH

  pH خاک بطور مستقيم يا غيرمستقيم رشد گياه را تحت تاثير قرار مي‌دهد. مهم‌ترين نقشpH خاک کنترل ...

 2. کود آهن و کمبود آن در گیاه

  ماده غذایی آهن، یكی از مواد غذایی كم مصرف است كه وجود آن به اندازه كافی برای رشد گیاهان زراعی ...

 3. کمبود نیتروژن

  علایم کمبود نیتروژن در بوته های جوان ذرت شامل کوتاه شدن، کاهش رشد و سبز متمایل به زرد برگ ...

 4. کود کشاورزی کلرور کلسیم

  کلسیم بیشترین ماده مورد نیاز در میوه است و شاید بتوان آن را مهمترین عنصر معدنی دانست که ...

 5. کاربرد سایتوکینین ها در باغبانی

  افزایش شاخه زایی: استفاده از این هورمون در اوایل تابستان میتواند باعث شاخه زایی شود. افزایش ...

 6. کود تقویتی آهن

  برای جلوگیری و رفع زردی ناشی ازکمبود آهن در سبزیجات وصیفی جات به صورت مصرف خاکی ...

 7. هومیک اسید

  هیومیک اسید ها پیش از اینکه کود باشند اصلاح کننده خاک هستند. مواد آلی به خصوص هیومیک اسید بار منفی خود را به ذرات خاک رس منتقل نموده ...

 8. روش های کوددهی

  روش کوددهی در مدیرت تغذیه گیاهان اهمیت زیادی دارد. کوددهی باید به گونه ای باشد که عناصر مورد ...

 9. تاثیر حرارت بر ایجاد بیماری فیزیولوژی

  تغييرات ناگهاني دما اثرات نامطلوبي روي گياهان مي‌گذارد و عوارض ناشي از دماهاي بالا كمتر از دماي پايين اتفاق ...

 10. بیماری های فیزیولوژیک

  در مرحله‌اي از رشد گياه شكل بگيرد و شدت آن بستگي به نوع عامل دارد كه مي‌تواند مرگ گياه را هم بدنبال ...

 11. پتاسیم در پسته و فروش کود پتاس

  16عنصر شیمیایی برای رشد و نمو هر گیاهی ازجمله پسته مورد نیاز هستند. این 16 عنصر به دو گروه عناصر ...

 12. اصلاح خاک و استفاده از کود کشاورزی

  خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی و عوامل تولید است، استفاده بی رویه از زمین ، بدون دادن کود و تقویت ...