Your browser does not support JavaScript!
آمینو اسید-آمین استار
آمینواسیدها

آمینو اسیدها برای سوخت وساز گیاهی، متابولیسم سلولی و همچنین افزایش کیفیت محصولات کشاورزی امری ضروری به نظر می رسد. با وجود آمینواسیدها این سطح کیفی بسیار خوب و مثبت ارزیابی می شود و همچنین به عنوان امری ضروری و مهم نیز شناخته شده است. همچنین برای جلوگیری از کاهش محصول به مرور زمان و بالا بردن کیفیت و ارتقای محصول، استفاده از آمینواسیدها گریزناپذیر خواهد بود.

به طورکلی، کاربرد آمینواسیدها به منظور استفاده در تغذیه پایه ای مورد نیاز گیاهان و یا حتی به منظور استفاده در مراحل بحرانی تغذیه گیاهی و همچنین پیش بینی رشد گیاهی می تواند بسیار متداول باشد.

در این بین جذب آمینواسیدها می تواند از روزنه های گیاهی به صورت محلول پاشی بسیار مناسب باشد به خصوص زمانی که دمای محیط اطراف گیاه نیز مناسب به نظر برسد.
آمینواسیدها از اجزای بنیادی در مراحل آغازین سنتز پروتئین ها هستند. در حدود 20 نوع آمینواسید مهم درهریک از فر آیندهای تابع سنتز پروتئین ها درسلول درگیر هستند. طی مطالعاتی که در سال های اخیر صورت گرفته، اثبات شده است که آمینواسیدها می توانند به طور مستقیم تاثیر بسیار زیاد و مهمی در فعالیت های حیاتی و ساختارهای گیاهی داشته باشد.

همچنین آمینواسیدهایی که توسط گیاهان و در درون خود گیاه تولید می شوند نیز با آمینواسیدهایی که به صورت کود آبیاری و یا به صورت آب آبیاری در اختیار گیاه قرار می گیرند، یکی شده و در ساختمان خاک و ساختار آن قرار می گیرند.
این آمینواسیدهایی که در خاک استقرار می یابند به بهبود ساختار خاک و به طور کلی فلور گیاهی خاک کمک می کنند و بدینوسیله جذب مواد غذایی خاک را توسط ریشه گیاهان آسان می کنند. همچنین باعث می شود که مواد غذایی به طور یکسان از طریق خاک جذب گیاه شود.

انواع کود کشاورزی - آمینو اسید


تغذیه گیاهان از طریق محلول پاشی برگی و اسپری کردن مواد مورد نیاز گیاه که به صورت همان ترکیبات آمینواسیدی هستند علاوه بر اینکه به سنتز پروتئین کمک شایانی می کند احتیاجات  تغذیه ای گیاه را نیز برطرف می نماید.
در این حالت آمینواسیدها طوری تدارک دیده شده اند که یک ساختار مناسبی را در گیاه جهت سنتز پروتئین شکل می دهند و این حالت در واقع همان عملکرد اختصاصی آمینواسیدها در گیاه محسوب می شود.

تاثیرات آمینواسیدها برروی گیاهان:

به گوشه ای از این تاثیرات شگرف می توان به شرح ذیل اشاره کرد:

    -  سنتز پروتئین
    -  افزایش مقاومت گیاهان در برابر استرس های محیطی
    -   تاثیر بر فتوسنتز گیاهی

   -    فعال سازی روزنه های گیاهی
   -    کلات کردن عناصر
   -    نقش موثر بر هورمون های گیاهی

    -    تاثیر بر گرده افشانی و شکل گیری میوه ها
    -   ایجاد تعادل بین گیاه و محیط زیست
    -   تنظیم وضعیت عمومی گیاه

سنتز پروتئین:

به  طورکلی در سلول های گیاهان، پروتئین ها دارای تاثیری ساختاری، کارکردی متفاوت از نظر آنزیمی، عملکردی، انتقال دهنده و ذخیره ای هستند.
طبق تحقیقات صورت گرفته، در گیاهان آمینواسیدهای نوع L هستند که همانند سازی می شوند و اصولا D آمینواسیدها برای گیاهان شناخته شده نیستند که این ناشناختگی شان در واقع به خاطر شناخته نشدنشان توسط دستگاه آنزیمی سلولی گیاهی است. پس با این تفاسیر نمی توانند در سنتز پروتئین های سلولی سهیم باشند. از این رو می توان گفت آمینواسیدهای نوع L در واقع  به وسیله نوعی سنتز ارگانیک ساخته شده اند.

افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش ها و استرس های محیطی:

اصولا تنش هایی مثل دمای بالا، رطوبت کم، سرمازدگی هنگام صبح، حمله آفات، طوفان و تگرگ تاثیرات منفی در متابولیسم گیاهی دارند و باعث کاهش میزان کیفیت و کمیت محصول می شوند.
برخی آمینواسیدها در گیاه بی درنگ پس از تنش فیزیولوژی تولید می شوند در حالی که در بسیاری موارد تنش ها مانع از اثر گذاری آمینواسیدهای درون گیاه می شوند و اینجاست که نقش آمینواسیدهایی که به عنوان کود استفاده می شوند به عنوان نیرویی مضاعف، همراه با آب آبیاری یا محلول پاشی به کمک گیاه می آید

تاثیرآمینواسیدها بر فتوسنتزگیاهی:

گیاهان به وسیله فرآیند فتوسنتزکربوهیدرات ها را سنتز می کنند. کاهش فتوسنتز در گیاه و میزان آن، گیاه را به سمت رشد کم و در نهایت به مرگ سلول های گیاهی هدایت می کند. در این میان نقش کلروفیل ها در واقع عهده دار جذب و تعادل انرژی و همچنین جذب مولکولی در گیاه است.
گلیسین نوع  L وگلوتامیک اسید نوع L، دو عامل مهم در شکل گیری پروسه متابولیسم بنیادی گیاهان و بافت گیاهی بوده و به طور مستقیم بر سنتز کلروفیل ها نقش اساسی دارند.
این آمینواسیدها به توسعه سیستم کلروفیلی کمک شایانی می کنند و از تجمع کلروفیل ها در یک قسمت جلوگیری کرده وکلروفیل ها را به طور منظم و سازمان یافته هدایت می کنند و این چنین است که محصولات کشاورزی که توسط استفاده مستقیم آمینواسیدها به وجود می آیند، بسیار سبز و شاداب تر می باشند.

فعال سازی روزنه های گیاهی:

در ساختار سلول های گیاهی، روزنه ها به منظورتعادل هیدروژنی گیاهان و همچنین جذب عناصر پرمصرف و عناصر میکرو و در نهایت دفع و جذب یک سری از  گازها به وجود آمده اند. هنگامی که روزنه های تنفسی باز می شوند به وسیله یک سری از عوامل خارجی مثل نور، رطوبت هوا، دمای هوا و تجمع نمک ها محیط را مورد ارزیابی قرار می دهند. گیاه باید مدام روزنه های تنفسی خود را در مواجهه با این فاکتورهای داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار دهد و باز و بسته کند.
گلوتامیک اسیدهای نوعL   در حقیقت مانند عامل اسمزی درسیتوپلاسم، این حالت را در سلول های نگهبان روزنه به وجود می آورند و بدین طریق روزنه های تنفسی گیاه را بدون وارد آوردن خسارت به گیاه باز می کنند.

کلات کردن عناصر:

آمینواسیدها به طور کلی اثر بسیار شدید و قوی در کلات کردن عناصر ریزمغذی در گیاهان دارند و در این حالت جذب و انتقال مواد ریز مغذی مورد نیاز گیاه را به راحتی در گیاه انجام می دهند و همچنین باعث جذب بهتر آن ها نیز می شوند. تاثیر مثبت کلات کردن عناصر ریز مغذی  به وسیله اسیدهای آمینه به واسطه تاثیر روی تراوایی غشای سلولی است. گلیسین و گلوتامیک اسید نوع  Lدر کلات کردن عناصر نقش شایانی ایفا می کنند.

نقش موثر بر هورمون های گیاهی:

آمینواسیدها از نیروهای پیش برنده و همچنین فعال کننده هورمون های گیاهی و رشد مواد سوبسترایی در گیاهان محسوب می شوند. در این میان متیونین های نوع L فعال کننده و آزاد کننده اتیلن و فاکتورهای رشد دیگر در سلول هستند. در این میان عوامل دیگری نیز به صورت زیر نقش بسیار مهمی در فعال سازی هورمون ها ایفا می کنند.
تریپتوفان نوع  Lنیرویی پیش برنده برای سنتز اکسین است. قابل ذکر است که تریپتوفان فقط به فرم L برای گیاه قابل استفاده است. L آرژینین ها در فرایند سنتز گیاهی، گیاهان را وادار به گلدهی و میوه دهی می نماید که این خاصیت به هورمون های گیاهی شباهت دارد.

تاثیر بر گرده افشانی و میوه دهی:

آنزیم L پرولین می تواند به باروری دانه گرده کمک شایانی کند. چون در طبیعت یک سری عوامل مانع این فرآیند می شود. آنزیم های   L لیزین،  Lمتیونین و  Lگلوتامیک اسید نیز برای گرده افشانی بسیار مفید هستند. این آمینواسیدها رویش دانه گرده را افزایش می دهند و باعث افزایش طول لوله گرده افشانی در گل نیز می-شوند.

ایجاد تعادل بین گیاه و محیط کشت:

توازن میکروفلورای خاک در زمین های  کشاورزی، یک عامل بسیار مهم برای جذب مواد آلی و معدنی و حاصلخیزی اطراف ریشه هاست. آنزیم L متیونین یکی از فاکتورهای رشدی پیش برنده در این زمینه می باشد و زمانی که در سلول های دیواره سلولی تثبیت می شود با تعاملی که بین گیاه و خاک به وجود می آورد باعث اصلاح ساختار میکروفلورای خاک می شود.

تنظیم وضعیت عمومی گیاه:

گلوتامیک  اسید وآسپاریک اسید نوع L به وسیله مواد آمین داری که دارند  یک مرحله استراحتی را توسط آمینواسیدها در درون گیاه به وجود می آورند که در واکنش گیاه با محیط بیرون و عوامل طبیعی نقش به سزایی دارند. پرولین نوع  Lو هیدروکسی پرولین در حقیقت اصلی ترین عامل برای ایجاد پیوندی متعادل در-دیواره سلولی گیاهان هستند که در واقع این مکانیسم اثر باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر شرایط نامساعد محیطی می شود. L آلانین،  Lوالین و L لیوسین نقش غیر قابل انکاری در کیفیت میوه ها دارند و در نهایت L   هیستیدین در متابولیسم سلول گیاهی در زمان رسیدن میوه ها بسیار موثر عمل می کند.

ساختار اسیدهای آمینه:

در ساختار ساده ترین اسید آمینه یعنی گلیسین می توان کربن، نیتروژن، اکسیژن و هیدروژن را یافت.  نحوه قرار گرفتن اتم عناصر ریزمغذی با چندین پیوند شیمیایی در مرکز حلقه نکته کلیدی موفقیت کلات های اسیدآمینه است. نکته جالب این کلات پیوندهای کووالانسی است که بین الکترون های اتم نیتروژن موجود در گلیسین با منیزیم به وجود می آید. اما نباید اهمیت پیوندهای کووالانسی را نادیده گرفت زیرا پیوند بین عنصر منیزیم و اسید آمینه عنصر کلات شده را در طی مسیر حمل به طرف مقصد از تمامی سدهای فیزیکی و شیمیایی گذر خواهد کرد. نباید فراموش کرد که اگر در ترکیب فوق تنها پیوندهای یونی وجود داشت ترکیب می توانست یک نمک یا کمپلکس باشد نه یک کلات.

كمك به تعادل ميكروفلوراي خاك:

حفظ تعادل فلوراي ميكروبي در خاكهاي كشاورزي مساله اي مهم در راستاي بهبود فرايند معدني شدن مواد آلي خاك و همچنين بهبود ساختمان و حاصلخيزي خاك اطراف ريشه مي باشد. متيونين از پيش زمينه هاي ساخت فاكتورهاي رشدي است كه باعث استحكام ديواره سلولي فلوراي ميكروبي خاك مي شود.
به طور كلي پرولين و هيدروكسي پرولين عمدتا باعث ايجاد تعادل هيدروژني در گياه شده همچنين با تقويت ديواره سلولي، گياه را در برابر شرايط نامناسب محيطي مقاوم مي سازد.
از سويي ديگر الانين، والين، و ليوسين اسيد باعث افزايش كيفيت محصول مي گردند. همچنين هيستيدين باعث به موقع رسيدن محصول مي شود.

نقش اسیدهای آمینه در گیاهان

-   آلانین: در سنتز کلروفیل و در تنظیم باز شدن روزنه های گیاهی، در گرده افشانی، و در مقاومت به خشکی نقش دارد.
-    پرولین: در جوانه زنی دانه های گرده، در استرس شوری، و مقاومت به شرایط خشکی و دما نقش دارد.
-    گلوتامیک اسید: در جوانه زنی بذر و به عنوان یک پیش ساز در سنتز کلروفیل کاربرد دارد. گلوتامیک اسید همچنین در سنتز سایر اسیدهای آمینه نیز نقش دارد.
-    آسپارتیک اسید: در جوانه زنی بذور و در متابولیسم اسیدهای آمینه نقش دارد.
-    فنیل آلانین: در گرده افشانی موثر است.
-    تیروزین: در گرده افشانی و در مقاومت به تنش های محیطی نقش دارد.
-    سرین: در گرده افشانی موثر است.
-    ترئونین: در گرده افشانی و مقاومت به تنش های محیطی نقش دارد.
-    گلیسین: به عنوان یک پیش ساز در تشکیل گروه های پیرول و در سنتز کلروفیل نقش دارد.
-    والین: در گرده افشانی و در مقاومت به شرایط تنش های محیطی و در جوانه زنی بذرها نقش دارد.
-    لوسین: در مقاومت به شوری و در جوانه زنی دانه های گرده نقش دارد.
-    ایزولوسین: در مقاومت به شوری، در جوانه زنی دانه های گرده و در گرده افشانی موثر است.
-    هیستیدین: در تنظیم باز شدن روزنه های برگ موثر است.
-    متیونین: به عنوان پیش ساز هورمون اتیلن و در تنظیم باز شدن روزنه هیا برگ موثر است.
-    سیستئین: در ساختار آنزیم نیتروژناز که در تثبیت بیولوژیک ازت نقش دارد، به کار می رود.
-    لیزین: در تنظیم بازشدن روزنه های برگ، در جوانه زنی دانه های گرده، در سنتز کلروفیل کاربرد دارد.
-    آرژنین: در مقاومت به تنش شوری و به عنوان یک پیش ساز برای تشکیل پلی آمین ها به کار می رود.

آمین استار شرکت آرمان بذر سپاهان با دارا بودن 75 درصد آمینواسیدخالص ازجمله پرولین، آرژنین، آلانین، لوسین و غیره قابلیت انحلال صد در صد در آب را دارد و فاقد هرگونه عناصر سنگین می باشد.
 

آخـریـن مـقـالات
 1. نقش pH

  pH خاک بطور مستقيم يا غيرمستقيم رشد گياه را تحت تاثير قرار مي‌دهد. مهم‌ترين نقشpH خاک کنترل ...

 2. کود آهن و کمبود آن در گیاه

  ماده غذایی آهن، یكی از مواد غذایی كم مصرف است كه وجود آن به اندازه كافی برای رشد گیاهان زراعی ...

 3. کمبود نیتروژن

  علایم کمبود نیتروژن در بوته های جوان ذرت شامل کوتاه شدن، کاهش رشد و سبز متمایل به زرد برگ ...

 4. کود کشاورزی کلرور کلسیم

  کلسیم بیشترین ماده مورد نیاز در میوه است و شاید بتوان آن را مهمترین عنصر معدنی دانست که ...

 5. کاربرد سایتوکینین ها در باغبانی

  افزایش شاخه زایی: استفاده از این هورمون در اوایل تابستان میتواند باعث شاخه زایی شود. افزایش ...

 6. کود تقویتی آهن

  برای جلوگیری و رفع زردی ناشی ازکمبود آهن در سبزیجات وصیفی جات به صورت مصرف خاکی ...

 7. هومیک اسید

  هیومیک اسید ها پیش از اینکه کود باشند اصلاح کننده خاک هستند. مواد آلی به خصوص هیومیک اسید بار منفی خود را به ذرات خاک رس منتقل نموده ...

 8. روش های کوددهی

  روش کوددهی در مدیرت تغذیه گیاهان اهمیت زیادی دارد. کوددهی باید به گونه ای باشد که عناصر مورد ...

 9. تاثیر حرارت بر ایجاد بیماری فیزیولوژی

  تغييرات ناگهاني دما اثرات نامطلوبي روي گياهان مي‌گذارد و عوارض ناشي از دماهاي بالا كمتر از دماي پايين اتفاق ...

 10. بیماری های فیزیولوژیک

  در مرحله‌اي از رشد گياه شكل بگيرد و شدت آن بستگي به نوع عامل دارد كه مي‌تواند مرگ گياه را هم بدنبال ...

 11. پتاسیم در پسته و فروش کود پتاس

  16عنصر شیمیایی برای رشد و نمو هر گیاهی ازجمله پسته مورد نیاز هستند. این 16 عنصر به دو گروه عناصر ...

 12. اصلاح خاک و استفاده از کود کشاورزی

  خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی و عوامل تولید است، استفاده بی رویه از زمین ، بدون دادن کود و تقویت ...