2018 سپتامبر

#

24 شهر: نمونه برداری خاک

نمونه برداری مهم ترین مرحله در یک آزمایش خاک می باشد. در صورتی که نمونه ها به درستی تهیه شده و نماینده واقعی خاک مزرعه یا باغ مورد نظر باشند، تجزیه شیمیایی نمونه ها می تواند به عنوان راهکار مناسبی در تعیین نیاز کودی گیاه به کار گرفته می شود. .